Sold Property

 • Sold
 • นาจอมเทียน
 • 2 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 116.00 ตร.ม.
 • 425.64 ตร.ม.
 • บริษัทเป็น
 • Sold
 • พัทยาตะวันออก
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 180.00 ตร.ม.
 • 150.00 ตร.ม.
 • Sold
 • พัทยาตะวันออก
 • 3 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 163.00 ตร.ม.
 • 280.00 ตร.ม.
 • คนไทยเป็น
 • Sold
 • จอมเทียน
 • 2 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 57.46 ตร.ม.
 • คนไทยเป็น
 • Sold
 • วงศ์อมาตย์
 • 2 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 51.00 ตร.ม.
 • ต่างชาติเป็น
 • Sold
 • ห้วยใหญ่
 • 4 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 180.00 ตร.ม.
 • 530.00 ตร.ม.
 • บริษัทเป็น
 • Sold
 • พัทยาตะวันออก
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 141.00 ตร.ม.
 • 328.00 ตร.ม.
 • คนไทยเป็น
 • Sold
 • นาจอมเทียน
 • 4 ห้องนอน
 • 5 ห้องน้ำ
 • 400.00 ตร.ม.
 • 1,400.00 ตร.ม.
 • บริษัทเป็น
 • Sold
 • พัทยาตะวันออก
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 450.00 ตร.ม.
 • 750.00 ตร.ม.
 • บริษัทเป็น